Ştiri recente

turistic
gradi1

CAPITOLUL 10 – Contributia la obiectivele orizontale

10.1. Egalitatea de şanse

Politicile în domeniul egalităţii de şanse contribuie la întărirea coeziunii şi solidarităţii sociale, fiind esenţiale pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Legislaţia română garantează drepturi egale tuturor cetăţenilor de a participa, fără discriminare, la viaţa economică şi socială

Strategia vizează competitivitatea economică prin sprijinirea dezvoltării afacerilor, dezvoltarea infrastructurii moderne de afaceri şi a serviciilor, investiţii pentru îmbunătăţirea productivităţii, promovarea inovării, răspunzând astfel cerinţei europene privind crearea de locuri de muncă şi incluziune socială, asigurând în acest sens reducerea discriminării atâ în favoarea femeilor dar şi a altor categorii vulnerabile: persoane cu handicap, tineri, minorităţi, vârstnici, persoane din mediul rural, punându-se accent şi pe reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie.

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport strategia promovează egalitatea de şanse prin asigurarea accesului tuturor grupurilor dezavantajate teritorial la educaţie şi formare profesională, asigurându-se astfel oportunităţi egale în ce priveşte participarea pe piaţa muncii, la servicii de sănătate şi asistenţă socială, favorizând incluziunea socială. Prin această strategie sunt prevăzute, de asemenea, şi măsuri privind dezvoltarea infrastructurii locale de utilităţi, îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, de sănătate şi sociale, contribuind la reducerea ponderea discriminării între mediul urban şi rural, privind accesul la educaţie, servicii medicale şi de asistenţă socială.

Prin măsurile propuse pentru valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane se urmăreşte reducerea diferenţelor în rata de ocupare, şomaj, rata de cuprindere în învăţământul de la toate nivelele. Prin obiectivul privind reducerea dezechilibrelor şi creşterea integrării sociale la nivelul judeţului se urmăreşte asigurarea egalităţii de şanse pentru toate categoriile de grupuri dezavantajate, ceea ce presupune promovarea accesului nediferenţiat la servicii de calitate privind educaţia şi formarea, servicii medicale de calitate şi servicii de asistenţă socială pentru întreaga populaţie a judeţului.

Având în vedere că strategia pune accent pe dezvoltarea unor sectoare prioritare, cu potenţial economic, se urmăreşte creşterea ocupării forţei de muncă în aceste sectoare şi creşterea nivelului de salarizare, precum şi favorizarea incluziunii minorităţilor etnice prin valorificarea potenţialului din zonele cu specific etnic particular.

Putem spune deci că strategia de dezvoltare a judeţului Satu Mare respectă principiul egalităţii de şanse prin toate obiectivele, măsurile şi proiectele propuse şi se vor lua măsuri şi pe perioada de implementare a acesteia pentru asigurarea accesibilităţii beneficiarilor finali fără discriminare pe criteriu de sex, rasă, origine etnică, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală.

Cititi restul capitolului descarcand urmatorul fisier PDF.

CAPITOLUL 10 - CONTRIBUŢIA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE
CAPITOLUL 10 - CONTRIBUŢIA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE
CAPITOLUL 10 - CONTRIBUŢIA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE.pdf
339.5 KiB
1383 Downloads
Details...

gradi1