Ştiri recente

turistic
gradi1

ADI APĂ

Prezentare A.D.I.

           Asociația reprezintă o structura de cooperare cu personalitate juridică, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii. ADI are statut de asociaţie de utilitate publică, de drept privat (este creată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile).

Astfel, în anul 2009,  în conformitate cu Legea 215/2001, a fost constituită „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Satu Mare”  (A.D.I.) prin asocierea Consiliului Județean Satu Mare  cu alte  30 de unități teritorial administrative – 6 din mediul urban și 24 din mediul rural.  În prezent, Asociația are un număr de 45 de membri.

Asociația este singurul partener al Operatorului Regional – S.C. APASERV Satu Mare S.A- ca organ unic de decizie şi coordonare și exercită, în numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi prerogative ale acestora, drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADI prin statutul acestuia. Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare  a fost semnat în anul 2009.

În scopul realizării investiţiilor propuse prin Axa prioritara 1-“Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul Programului Operational Sectorial POS Mediu, regionalizarea a reprezentat  o condiţie de bază pentru implementarea strategiei propuse pentru această axa. Din punct de vedere instituţional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi, având la  baza trei elemente instituţionale cheie:

1.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

2.Operatorul regional

3.Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

Informații suplimentare privind modul de constituire, statutul, actul constitutiv și activitatea A.D.I. pot fi obținute accesând site-ul :  www.adiapasatumare.ro.

gradi1